ส่งมอบระบบบริการจัดการสินค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดพะเยา

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 4 ส.ค. 2564, 15:51 น.| 388| Academic,Research|

            ดร.ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย, อาจารย์คมกริช มาเที่ยง ผู้ร่วมวิจัย และดร.สุขชาตรี ประสมสุข  ผู้ร่วมวิจัยโครงการการยกระดับการผลิต แปรรูป และตลาดโคเนื้อจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ ชุมชนจากเศรษฐกิจฐานรากสู่มูลค่าเชิงพาณิชย์ ส่งมอบระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการจัดการสินค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดพะเยา โครงการย่อยที่ 4 การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการจัดการสินค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดพะเยา ให้กับสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ และ กลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อพะเยา (พะเยาบีฟ)

          โดยมีคุณณัฐกาญจน์  อินต๊ะสาร ผู้จัดการสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ และ คุณจารุมาตย์ ห้วยไชย ฝ่ายควบคุมคุณภาพพะเยาบีฟ กลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อพะเยา (พะเยาบีฟ) เป็นผู้รับมอบระบบและร่วมทดสอบระบบก่อนนำไปใช้งานจริงในการยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต