ร่วมทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 6 ส.ค. 2564, 15:05 น.| 379| Academic,Research|

                 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นางนุชรารัตน์ ถาวะดี เจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา โดยในการประชุมครั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่กาได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในอนาคต ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวนุชรารัตน์ ถาวะดี (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป) : ภาพ