อบรบเชิงปฏิบัติการทำแนวเขตหมู่บ้านตำบลแม่อิง

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 6 ส.ค. 2564, 16:46 น.| 304| Academic,Research|

                 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์, นางสาวประนอม เครือวัลย์ นักวิทยาศาสตร์ และนิสตปริญญาโท เป็นวิทยากรในการอบรบเชิงปฏิบัติการทำแนวเขตหมู่บ้านตำบลแม่อิงด้วยเทคโนโลยี ณ ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศ ในการจัดทำแนวเขตหมู่บ้านของชุมชนให้แก่ผู้ร่วมเข้าอบรม

 

 

 

 

นางนุชรารัตน์ ถาวะดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) : ข่าว

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ : ภาพ