อบรมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 9 ส.ค. 2564, 17:11 น.| 277| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเรื่อง การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) หัวข้อ “การใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านสำนักสีเขียว (Green Office) โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระตุ้นการมีส่วนร่วม ในการลดใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ และลดภาวะโลกร้อน อันนำไปสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

  

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ