สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 13 ส.ค. 2564, 18:15 น.| 309| Academic,Research|

                  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม  “สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ” โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะ อาทิเช่น ด้านการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพนิสิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหาร  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการประเมินภารปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 และ Performance Agreement  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ จากนั้น ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ นำเสนอการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ของคณะฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง, อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ พัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล, อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการวางแผนพัฒนาบุคลากร จากนั้น นางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะฯ นำเสนอการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ของสาขาวิชาและงบประมาณของสาขาวิชา  

                  ซึ่งมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และพนักงานสายบริการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบ Onsite และออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft teams

 

  

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ