นำเสนอ "ระบบลงทะเบียนผู้เข้าใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 ส.ค. 2564, 16:32 น.| 489| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดี และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กับ นายกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและทีมผู้ดูแลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

              ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ  ได้นำเสนอ “ระบบลงทะเบียนผู้เข้าใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์” ซึ่งเป็นระบบที่นายปิยะวัช กุณะมา และนายสมเกียรติ จันทะน้อย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยระบบจะช่วยบันทึกข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่า เพื่อสะดวกในการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้เข้าใช้พื้นที่ อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์เชิงรุกได้ ทั้งนี้จะได้มีการนำระบบไปใช้งานในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ และขยายขอบเขตไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่น ๆ ต่อไป