ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2564

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 ส.ค. 2564, 18:18 น.| 337| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ณ ห้องประชุม ICT ในรูปแบบ ONSITE และ ONLINE นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนั้นอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวถึงภาพรวมของการเข้าร่วมรับการประเมินสำนักงานสีเขียวของคณะฯ และประธานหมวด ทั้ง 6 หมวด นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละหมวด ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายร่มศิริ เสียงใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ผู้รับผิดชอบการประเมิน หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2. นางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ ผู้รับผิดชอบการประเมิน หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก และหมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมตระกูล ราศิริ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ผู้รับผิดชอบการประเมิน หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

4. นางสาวสุภาพร ปัทมทัตต์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ผู้รับผิดชอบการประเมินในหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย และ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

               ซึ่งการรับการประเมินในรูปแบบ ONLINE ทางคณะฯ ทำการถ่ายทอดสดให้ทางคณะกรรมการได้เยี่ยมชมพื้นที่สำนักงานสีเขียว และบริเวณจุดที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานสีเขียวต่อไป

               ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดการดำเนินงานของ Green Office ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ที่เว็บไซต์ https://ict.up.ac.th/web/greenoffice

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ