กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างสร้างผลลัพท์ที่แตกต่าง

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 7 ก.ย. 2564, 08:15 น.| 284| Academic,Research|

เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม เวลา 14.00 น -16.00 น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรรม อบรมออนไลน์หัวข้อ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างสร้างผลลัพท์ที่แตกต่าง ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาทักษะ Soft Skill

โดยบูรณาการกับ Hard Skill อย่างสมดุล ตาม Super KPI 1.2 คุณภาพนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะฯ 

โดยได้รับเกียติจากคุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้ออบรมดังกล่าว