กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 7 ก.ย. 2564, 08:20 น.| 266| Academic,Research|

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 14.00 น -16.00 น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรรม อบรมออนไลน์ หัวข้อ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาทักษะ Soft Skill

โดยบูรณาการกับ Hard Skill อย่างสมดุล ตาม Super KPI 1.2 คุณภาพนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะฯ 

โดยได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้ออบรมดังกล่าว