กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ทักษะด้านดิจิทัล ทางรอดของผู้ประกอบการในยุค New Normal"

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 7 ก.ย. 2564, 10:11 น.| 308| Academic,Research|

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น -16.00 น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรรม อบรมออนไลน์ หัวข้อ “ทักษะด้านดิจิทัล" ทางรอดของผู้ประกอบการในยุค New Normal”

ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ หลังจากสำเร็จการศึกษา

โดยได้รับเกียติจาก คุณชินโชติ อินต๊ะสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้ออบรมดังกล่าว