การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 10 ก.ย. 2564, 10:32 น.| 339| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)” ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผล ประจำปี 2564  ซึ่งจัดในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการเข้าใจแนวทางในการขอรับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ และทำให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพเป็นต้นแบบด้านการสอน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

              โดยมีดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 5 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วทิ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ และ ดร.นริศรา บุญเกิด รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนะนำแนวทางในการขอรับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)” จากนั้นจะเป็นกิจกรรม Workshop “แนะนำมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ องค์ประกอบด้านความรู้, องค์ประกอบด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และองค์ประกอบด้านคุณค่าของอาจารย์” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

  

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ