ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และขายออนไลน์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 ก.ย. 2564, 17:09 น.| 176

                เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องพรนภา โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Wเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/การขายออนไลน์และสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564" ตามโครงการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่ราบสูงจังหวัดพะเยา

          โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 3 ท่าน เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว คือ ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล พร้อม ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ และ อารจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฟู่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการขายออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งชุมชนบนพื้นที่สูงมีอัตลักษณ์ด้านธรรมชาติที่สามารถนำมาสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน หากมีการส่งเสริมและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งหากมีการส่งเสริมทางด้านการขายสินค้าออนไลน์ในยุคดิจิทัลจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพพร้อมออกจำหน่ายทั้งในประเทศและตลาดโลกต่อไปในอนาคต ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมและนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ผลิตขึ้นมานำเสนอภายในงานอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) : ข่าว

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล : ภาพ