คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ "สัตตภัณฑ์" ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 17 ก.ย. 2564, 09:15 น.| 339| Academic,Research|

         

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 รางวัล "สัตตภัณฑ์" ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ นายณัฏฐชัย แซ่เติน และ นายธนาธิป ชุมภูวัง นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

          ผลงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หัวข้อเรื่อง "ระบบตรวจวัดโอโซนในชั้นบรรยากาศโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับดาวเทียมขนาดนาโน (3U)" ในการแข่งขันออกแบบและสร้างเพย์โหลดสำหรับสถานีอวกาศนานาชาติ 1st Payload Design Competition (SpaceFIGHT 2020) โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) และสถาบันเทคโนโลยีคิวชู ประเทศญี่ปุ่น