เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 ก.ย. 2564, 17:04 น.| 348| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 หน่วยคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง ICT co-working space และ รูปแบบ Zoom Online เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การรับบริการ สวัสดิการและสิทธิของนิสิตต่อคณะ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาและนำไปแก้ปัญหา รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การจัดสวัสดิการและกำหนดสิทธิต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่นิสิตได้ดียิ่งขึ้น

               โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมตอบข้อซักถามที่นิสิตสอบถามเข้ามาผ่านทางออนไลน์

           ซึ่งคำถามส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยนิสิตส่วนใหญ่อยากให้เปิดทำการเรียนการสอนแบบ Onsite รวมไปถึง ทางคณะมีนโยบายในการรับมือหรือปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เข้าทันกับสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรบ้าง และเรื่องของการฉีดวัคซีนของนิสิตจะมีกำหนดการเมื่อไหร่ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัยไปในบางส่วน ส่วนคำถาม หรือข้อสงสัยใด ที่ยังให้คำตอบในขณะนั้นไม่ได้ ทางผู้บริหารจะนำปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ