รับรางวัล Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 ก.ย. 2564, 17:09 น.| 388| Academic,Research|

                เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน “กิจกรรม SHOW & SHARE UP - KM 2021 ครั้งที่ 1” ซึ่งทางกองบริการการศึกษาจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของบุคลากรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน Super KPIs 1.3 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน และSuper KPIs 1.4 นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ปีงบประมาณ 2564 และการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

                โดยภายในกิจกรรมมีคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน และได้รับรางวัล ดังนี้ โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน (Super KPIs 1.3) อาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 225111 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming) ของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น โดยจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบคลิปวิดีโอ และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบไลฟ์สตรีม และ นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน (Super KPIs 1.4) ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน: การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน: นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศในการจัดการป่าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนบ้านร่องปอ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ