กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "โอกาสและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีในยุค New Normal"

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 21 ก.ย. 2564, 08:44 น.| 295| Academic,Research|

ในวันที่  13 กย 2564 เวลา 14.00-16.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเกียรติ จาก ดร.ระวี อุปรา เป็นวิทยากร ในกิจกรรมอบรมออนไลน์  หัวข้อ “โอกาสและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีในยุค New Normal” 
ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทักษะในศตวรรษที่