กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 21 ก.ย. 2564, 08:58 น.| 420| Academic,Research|

ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ออนไลน์ 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับวิทยากร จาก สวทช. และกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอที ด้วยมาตรฐานสากล (ITPE) รวมไปถึงประโยชนืที่จะได้รับในการสอบมาตรฐานสากล