ผ่านเกณฑ์การประเมิน Green Office ระดับ "ดีมาก" (เหรียญเงิน)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ก.ย. 2564, 10:47 น.| 339| Academic,Research|

                     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีมาก (เหรียญเงิน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ในรูปแบบ ONSITE และ ONLINE จากคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard)  (ผลการรับรองสำนักสีเขียวของหน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน ประกอบด้วย หน่วยงานจากองค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน มากกว่า 82 หน่วยงาน ทั่วประเทศ)

                    ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดการดำเนินงานของ Green Office ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ที่เว็บไซต์ https://ict.up.ac.th/web/greenoffice

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ