คณะ ICT ต้อนรับผู้บริหาร "สภากาแฟสัญจร 2564"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 ก.ย. 2564, 12:02 น.| 414| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม "สภากาแฟสัญจร 2564" นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะและบุคลากร ให้การต้อนรับอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์, รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ, รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร, รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย, ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำ้เงิน จันทรมณี, ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก, ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ณ ห้องประชุม ICT ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยามีโอกาสพบปะ พูดคุย และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หารือแนวทางในการบริหารงานร่วมกัน

               ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งได้มุ่งเน้นกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ "ผลิตกำลังคนด้านดิจิทัลพร้อมใช้งาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนด้วยมาตรฐานสากล" โดยได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิต 5 รุ่น ปีการศึกษา 2561-2565 รุ่นละ 4 ปี รวมระยะเวลาทั้งหมด 9 ปี ซึ่งในการนี้คณะฯได้ต่อยอดได้รับอนุมัติให้ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WiL) ในปีงบประมาณ 2565-2566 และหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่แบบ Non-Degree อีก 2 หลักสูตร ในปีงบประมาณ 2565  นอกจากนี้ยังได้นำเสนอผลการดำเนินงานการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านดิจิทัลซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟต์ ประเทศไทยจำกัด จัดหลักสูตรออนไลน์ จัดอบรมและทำการพัฒนาสมรรถนะให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ