ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 ต.ค. 2564, 16:14 น.| 357| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และอาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ โดยมีดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่, อาจารย์สาคร ปันตา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ และคณาจารย์ในคณะฯ ให้การต้อนรับและพาชมสถานที่และห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้วางแผนจัดทำห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) : ภาพ