เข้าร่วมโครงการ AUN-QA

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 ต.ค. 2564, 19:28 น.| 371| Academic,Research|

              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และคณาจารย์แต่ละหลักสูตร เข้าร่วมโครงการ AUN-QA implementation and Gap Analysis ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร และสามารถวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานเปิดโครงกาฯ และได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญคดา อนุวงศ์ บรรยาย เรื่อง Overview of AUN-QA Model and Concept จากนั้นเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation - Workshop: QA practice and Gap Analysis (Criteria 1-2) โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย

วิทยากรภายนอก

- รองศาสตราจารย์ ดร.กัญคดา อนุวงศ์ AUN-QA Lead Assessor ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล AUN-QA Assessor ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ.

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ.

- รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ.

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร ผู้ช่วยคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ.

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ