ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์คณะฯ (สายวิชาการ)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 12 ต.ค. 2564, 11:08 น.| 302| Academic,Research|

                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน (สายวิชาการ) ในโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการให้คะแนนในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐาน สวยงาน เป็นสากล มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการยกระดับในการพัฒนาและการดำเนินงาน Ranking website ซึ่งการประกวดเว็บไซต์ประเภทส่วนงานสายวิชาการ มีส่วนงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 ส่วนงาน และประเภทหน่วยงานสายสนับสนุน มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับมอบรางวัล จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

 

นางสามยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ