ปัจฉิมนิเทศ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 19 ต.ค. 2564, 14:44 น.| 301| Academic,Research|

              สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับนิสิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานที่ได้พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ และให้ผู้ประกอบการที่รับนิสิตในรุ่นนี้เข้าฝึกงานได้แสดงความคิดเห็นต่อนิสิตที่ได้ร่วมงานกับสถานประกอบการ อีกทั้งเพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะ จากการทำงานระหว่างนิสิตและผู้ประกอบการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่นิสิตได้ทำร่วมกับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตที่จะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และยังเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรในการนำไปพัฒนาในส่วนบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ Google Meeting ซึ่งมีผู้ประกอบการ และนิสิตโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน

                  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ และกล่าวเปิดกิจกรรมฯ
             
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนในวิชาชีพดิจิทัลให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ เป็นหลักสูตรที่นิสิตนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยเรียนกับทางมหาวิทยาลัย และเรียนกับภาคเอกชนฝั่งละ 50% ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลองค์ความรู้ด้านวิชาการ