นิสิตสาขา CS รับทุน NSC 2022 ระดับภาคเหนือ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 19 ต.ค. 2564, 16:31 น.| 360| Academic,Research|

               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านรอบรับทุนข้อเสนอโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022) ระดับภาคเหนือ ซึ่งนิสิตที่ได้รับทุนข้อเสนอฯ จะเข้าร่วมแข่งขันต่อในรอบนำเสนอผลงานต่อไป จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการ อนันตา แอปพลิเคชันแนะนำสูตรอาหาร หมวด โปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกในทีม ได้แก่ นายอติกันต์  หัตหาญ (หัวหน้าโครงการ) และ นายกิตติศักดิ์  นันต๊ะสาร โดยมีอาจารย์วรกฤต  แสนโภชน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. โครงการพัดลมอัจฉริยะ หมวด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สมาชิกในทีม ได้แก่ นายศรัณย์  ใจดี (หัวหน้าโครงการ) และนายอัณณ์  พุทธิพรชัย โดยมีอาจารย์เกียรติกุล  สุขสมสถาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  3. โครงการเว็บไซต์หนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น หมวด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สมาชิกในทีม ได้แก่ นายจีระพันธ์ บุญสิน (หัวหน้าโครงการ) และนายพิพัฒน์พงศ์  พลเขต โดยมี อาจารย์เมธาวรรณ  ใจไว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 The 24 th National Software Contest: NSC 2022 จัดขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา, พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต, สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนําไปใช้ต่อไป และเพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสําหรับเยาวชนที่มีความ สามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม อีกทั้งเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้