รางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 พ.ย. 2564, 15:08 น.| 341| Academic,Research|

              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายจีระพันธ์ บุญสิน นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563” จาก สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 จึงปรับรูปแบบการรับรางวัลเป็นรูปแบบ Online โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา สดสีนายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCIT2021) เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2021 ที่ผ่านมา

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ