โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 4 พ.ย. 2564, 15:42 น.| 313| Academic,Research|

         

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น - 12.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน ผ่านระบบออนไลน์

          โดยเวลา 09.00 น - 09.15 น.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดโครงการ

                เวลา 09.15 น - 09.30 น.    อบรมหัวข้อ "สิทธิการรักษาพยาบาลช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" โดย อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม เป็นวิทยากรอบรม 

                เวลา 09.30 น - 11.00 น.    อบรมหัวข้อ " การทำเอกสารฝึกงาน " โดย ดร.นภา ราชตา เป็นวิทยากรอบรม 

                                                         อบรมหัวข้อ " การทำเอกสารประกอบการสหกิจศึกษา" โดย ดร.รัตราวดี พานทอง และ อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี

โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตให้รู้ถึงขั้นตอนในการฝึกประสบการณ์และการส่งเอกสารในการฝึกประสบกาณ์ เข้าสู่การทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและตรงกับสาขาวิชาที่ได้เรียนมา

เปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและการทำงานร่วมกับสถานประกอบการรวมทั้งได้รับการจ้างงานในอนาคต