สำรวจพื้นที่ทำแผนที่ และAR ไร่เชิญตะวัน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 5 พ.ย. 2564, 18:00 น.| 312| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจวนสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ, อาจารย์จิราวัฒน์ สุขแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย พร้อมด้วยนิสิต และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าพบพระเมธีวชิโรดม(ว.วชิรเมธี) เพื่อหารือและสำรวจเส้นทางการทำแผนที่

              โดยสำรวจเส้นทาง สถานที่ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ่ายทอดเรื่องราวและสร้างความเข้าใจได้ง่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้รับชม รวมถึงใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในไร่เชิญตะวัน ให้มีความแพร่หลายและจัดระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเข้าถึงได้ง่าย โดยการนำเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) มาใช้ในการทำสื่อมัลติมีเดีย

              ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งขึ้นโดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก” (International Meditation Center)

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) :ข่าว/ภาพ