Project Day 2021

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 12 พ.ย. 2564, 17:18 น.| 331| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Project Day 2021 ในรูปแบบ Online เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและของมหาวิทยาลัยพะเยาและเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตในระดับปริญญาตรีมีการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย

                โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในโครงการจะมีการนำเสนอผลงานโครงงานนิสิตในรูปแบบ Oral presentation ตามหัวข้อ Graphic Design, Internet of Things, Mobile Application, Web Application, การประมวลผลข้อมูล และสื่อการเรียนรู้ และ Multimedia and Game โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมส่งผลงาน จำนวน 32 โครงงาน

                รางวัลชนะเลิศ ประเภท Graphic Design ได้แก่ นางสาวภัทธิดา บุญเติม, นายสุรดิษ ปิสินย์ และนายเกื้อการย์ สมภาร ชื่อผลงาน “สื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งบ้านโซ้” โดยมีอาจารย์วิสูตร แก่นเมือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

                รางวัลชนะเลิศ ประเภท Internet of Things ได้แก่ นายณัฏฐชัย แซ่เติน และนายธนาธิป ชุมภูวัง ชื่อผลงาน “ระบบการวัดคุณภาพชั้นบรรยากาศโอโซนผ่านดาวเทียม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

                รางวัลชนะเลิศ ประเภท Mobile Application ได้แก่ นายรชต มาจันทร์ และนายวิรุฬห์ งานดี ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชันสำหรับการท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่” โดยมีดร.นราศักดิ์ บุญเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

                รางวัลชนะเลิศ ประเภท Web Application ได้แก่ นายพีรพัฒน์ เหมืองหม้อ และนายธีรภัทร์ ขยายชื่อผลงาน “ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสอบถาม และ ประมวลผลตัวชี้วัดระดับการพัฒนาชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน” โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

                รางวัลชนะเลิศ ประเภท การประมวลผลข้อมูล ได้แก่ Mr. Norin Oul ชื่อผลงาน “การปรับปรุงวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคด้วยอัลกอริทึม Rao สำหรับการจำแนกข้อมูล” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

                รางวัลชนะเลิศ ประเภท สื่อการเรียนรู้ และ Multimedia ได้แก่ นางสาวกุลนุช โต๊ะเฮง และนางสาววรรัตน์ สมหลง ชื่อผลงาน “การพัฒนาสื่อ 3D เเละวีดีโอเพื่อการอนุรักษ์ด้วงกว่างแห่งล้านนาพะเยา” โดยมีอาจารย์วิสูตร แก่นเมือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

                ซึ่งทุกผลงานที่ได้รับรางวัล จะส่งข้อมูลโดยจัดทำเป็นไฟล์รูปแบบโปสเตอร์ เพื่อคัดเลือกรางวัล Popular Vote จากยอด Like ผ่านช่องทาง Facebook : WeLove_ICTUP ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2564