บรรยายหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 พ.ย. 2564, 15:27 น.| 281| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล จี้ฟู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้บรรยายผ่านระบบ ZOOM Online หลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Exploring the Role of GIS Technology with Environmental Health and Human Health: Impacts, Vulnerability and Adaptations of Climate Change, During the COVID-19 Pandemic” ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งมีนักวิชาการเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 21 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย Bahrain, Cambodia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypt, I.R. Iran, Maldives, Morocco, Myanmar, Nigeria, Panama, Peru, Philippines, Sri Lanka, Tanzania, TOGO, Uzbekistan, Zambia, และ Indonesia ในการอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล จี้ฟู ได้บรรยายหัวข้อ “Spatial Distribution and Hotspot Detection : Mobile GIS Field Survey application” พร้อมทั้งได้สาธิตวิธีการสร้างแอปพลิเคชันสำรวจข้อมูลภาคสนาม ชื่อว่า “Field Survey” ที่ใช้เวลาในการสร้างเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งสร้างได้ง่าย ใช้งานได้จริง และ ฟรี โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะช่วยบันทึกข้อมูลภาคสนามจากสถานการณ์ต่าง ๆ และรายงานผ่านเว็บไซต์ได้ทันที เช่น ตำแหน่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 การเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ การเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน เป็นต้น เพื่อสะดวกในการรายงาน แจ้งเหตุ ติดตาม และเฝ้าระวัง โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://en.mahidol.ac.th/th/training