จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 พ.ย. 2564, 22:16 น.| 394| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเอ็มทูโฮเทลวอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนาและ Workshop ระดมสมอง หัวข้อ "นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

               ภายในการประชุมสัมมนามีการกำหนดนโยบายการและทิศทางการดำเนินงาน นำโดย ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์, ดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้กับหลักสูตร จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม Workshop จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ