เปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICSEC2021)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 พ.ย. 2564, 15:10 น.| 332| Academic,Research|

                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 25th International Computer Science and Engineering Conference 2021 (ICSEC2021) ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Conference ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลงานวิจัยเผยแพร่ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศ ก้าวสู่ความเป็นสากล

                วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นพิธีเปิดการประชุม ICSEC ครั้งที่ 25 โดยมีอาจารย์จิตตติมา ต้นจำปา อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ นายกสมาคม วิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) กล่าวถึงภาพรวมการจัดงานและแสดงความยินดีกับเจ้าภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมฯ จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดการประชุมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร กล่าวถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งต่อไป ซึ่งมีนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 85 ผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวดลทิชา ทัพวิโรจน์ (ครู) : ภาพ