เสวนา "แนวทางการวิจัยและก้าวสู่ศาสตราจารย์ (สาย Computing)"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 พ.ย. 2564, 16:30 น.| 276| Academic,Research|

              เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเสวนา หัวข้อ “แนวทางการวิจัยและก้าวสู่ศาสตราจารย์ (สาย Computing)” กิจกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 25th International Computer Science and Engineering Conference 2021 (ICSEC2021) ในรูปแบบ ZOOM Online โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การต้อนรับวิทยากร และกล่าวเปิดการเสวนา และมีรองศาสตราจารย์ ดร.จักรชัย โสอินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.นภา ราชตา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ในการเสวนายังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยาย ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “การเติบโตในงานสายวิจัย ในระดับนานาชาติ ของ Highly-Cited Researcher สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Top 1% by Citations) และการขอทุนวิจัยระดับสูง”, ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนกเหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการวิจัย Computing เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยคุณภาพสูง”, ศาสตราจารย์ ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดความท้าทาย ในการทำงานวิจัยแบบอุบัติใหม่ (Emerging Breakthrough)”, ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จํานงไทยภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “รูปแบบ ความเป็นไปได้ในการทำงานวิจัยที่หลากหลาย บนพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน” และศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “Trick/Method/Way การทำวิจัยขั้นสูงขึ้น”

              ซึ่งในกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ถาม-ตอบกับทางวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ