อบรมเอนจิน Godot และ โอเอสวินโดว์เซิฟเวอร์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 30 พ.ย. 2564, 10:30 น.| 318| Academic,Research|

          สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการลื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพให้นิสิต และเตรียมพร้อมก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

          1. วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 อบรมในหัวข้อ "การพัฒนาเกมด้วยเกมเอนจิน Godot เบื้องต้น" โดยมี อาจารย์เชาวน์ ปอแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้

          2. วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 อบรมในหัวข้อ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา โดยมีคุณปริม แย้มกลัด จาก World Reward Solutions Company Limited เป็นวิทยากรในความรู้

          และวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564 อบรมในหัวข้อ "การบริหารจัดการเครือข่ายบนโอเอสวินโดว์เซิฟเวอร์" โดยมีคุณพงศธร บุญนิธิพัฒน์ ตำแหน่ง System Engineer บริษัท ลานนาคอม จำกัด เป็นวิทยากรในความรู้

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ