นิสิต ป.โท GIS ดูงาน ม.ทักษิณ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 ธ.ค. 2564, 11:15 น.| 276| Academic,Research|

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 ท่าน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ ประธานสาขาฯ ร่วมกับคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ