กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา 2564

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ธ.ค. 2564, 09:47 น.| 244| Academic,Research|

               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 -24 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการติดตามการฝึกปฏิบัติงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจร่วมกับพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยในปีนี้มีสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จำนวน  26 แห่ง และมีนิสิตเข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษา ทั้งสิ้น 87 คน