วิทยากรอบรม "เทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ธ.ค. 2564, 10:11 น.| 268| Academic,Research|

               ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พร้อมด้วยอาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน” ตลอดจนกิจกรรม Workshop ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบริการการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้ทราบและเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน สามารถอ่านและเขียนผังงานได้อย่างถูกต้องและนำไปต่อยอดในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การทำเอกสารสำหรับการเข้ารับการประเมินค่างาน เพื่อใช้ประกอบในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings