การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ธ.ค. 2564, 11:13 น.| 194

              สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนต์  (Chiangkhong Teak Garden Riverfront Hotel) เพื่อวางแผนในการพัฒนาสำนักงานคณะ และบุคลากรสำนักงานคณะฯ ให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะฯ ที่ว่า “สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจให้บริการ” โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นนางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายหัวข้อ “สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาของสำนักงานคณะฯ” และ หัวหน้างานนำเสนอแผนการพัฒนาศักยภาพของแต่ละงาน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ และเตรียมความพร้อมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ของบุคลากรสำนักงานคณะฯ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ