อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 27 ธ.ค. 2564, 11:10 น.| 482| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น โครงการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่ (New Normal)” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อพัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลเชิงพื้นที่รวมไปถึงการจัดเตรียมข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การปรับปรุงแก้ไข การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลในรูปของแผนที่ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุน การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย เช่น ระบบการบริหาร จัดการน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางผังตำบล แนวเขตชุมชน ขอบเขตที่ดินทำกิน และแผนที่ภาษีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิต ป.โท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการ