ต้อนรับศูนย์บรรณสารฯ "กิจกรรม LLC สัญจร"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 27 ธ.ค. 2564, 11:29 น.| 234| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ICT อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วย ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ในกิจกรรม LLC สัญจร เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดคณะ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมีการแนะนำบริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และร่วมเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center)

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ