ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 ม.ค. 2565, 11:39 น.| 250| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จัดกิจกรรมเสวนาและให้ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบและมูลค่าวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ปีงบประมาณ 2565 ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของจังหวัดพะเยา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ภายในกิจกรรมมีการเสวนา บรรยาย และ จัดแสดงนิทรรศการผลงานนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียอีกด้วย

                โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการเสวนาและบรรยายด้านข้อมูลความรู้ด้านศิลปะวันธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา โดย อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก และการบรรยาย เรื่อง พระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สุทธะ จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การนำเอาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใช้ประยุกต์กับศิลปวัฒนธรรมของพะเยาในด้านต่าง ๆ โดย คณาจารย์ภายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ดังนี้ หัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้นทุนทางวัฒนธรรมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดย ดร.ศุลีพร คำชมภู ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย, การบรรยาย ในหัวข้อ “การนำเสนอการใช้สื่อความจริงเสมือนของพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา” โดย อาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว และ หัวข้อ “การนำเสนอผลงานนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย” โดย อาจารย์วิสูตร แก่นเมือง นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 นี้ เพื่อให้นิสิต และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับชมผลงานนิสิตได้

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย : ภาพ