โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สำหรับ นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวโดย warapongk.kl| วันเวลาที่โพส 8 ก.พ. 2565, 13:57 น.| 219| Academic,Research|

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสนับสนุนผู้เข้าประเมิน เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทนาลัยพะเยา

ในสาขาวิชาเทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  จำนวน 9 หลักสูตร จัดสอบในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565  มีจำนวนผู้เข้าร่วมสอบมาตรฐาน จำนวน 178 คน โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

1.  หลักสูตร Softwart Developer  ระดับ 3  มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสอบมาตรฐาน จำนวน  62 คน

2. หลักสูตร System Analyst ระดับ 3    มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสอบมาตรฐาน จำนวน 3 คน

3. หลักสูตร Tester ระดับ 4   มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสอบมาตรฐาน จำนวน  9 คน 

4. หลักสูตร Game 3D ระดับ 4    มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสอบมาตรฐาน จำนวน  51 คน

5. หลักสูตร Grame Programmer ระดับ 4     มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสอบมาตรฐาน 4 จำนวน 

6 หลักสูตร IT Business ระดับ 6     มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสอบมาตรฐาน จำนวน  2 คน 

7. หลักสูตร Data Analyst ระดับ 3,4      มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสอบมาตรฐาน จำนวน  22 คน 

8. หลักสูตร Data Engineer ระดับ 3     มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสอบมาตรฐาน จำนวน    23 คน

9. หลักสูตร Data Scientist ระดับ 5     มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสอบมาตรฐาน จำนวน  2 คน

 

 

หลักสูตร Software

Developer ระดับ 3

หลักสูตร Software

Developer ระดับ 3