อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Basic Programing Language

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ก.พ. 2565, 15:17 น.| 280| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้อง ict 1104 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Basic Programing Language ภายใต้โครงการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งมี ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เพื่อพัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบ Software lifecycle and testing role, Testing Concept, What’s different each layers of testing, What’s AAA, What’s different between White Box and Others, What’s test cases, Design the test case, What’s automate testing, System Analysis โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ