SE พบผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 24 ก.พ. 2565, 16:19 น.| 129

              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ประจำหลักสูตรพบ 2 ผู้ประกอบการ โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ได้หารือร่วมกับ คุณธนปภัส หอสุวรรณ์  CEO บริษัท ดาต้าบิลิตี้ จำกัด และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ได้หารือร่วมกับ คุณชนาธิป ตรงปัญญาโชติ CTO บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด วัตถุประสงค์การพบปะในครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดรูปแบบหลักสูตร โดยอาศัยทักษะพื้นฐาน 4 ด้านของวิศวกรซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน ได้แก่ การพัฒนาส่วนต่อประสานและประสบการณ์การใช้งานการพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และการบริหารจัดการโครงการ และการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร และปรับเนื้อหาในรายวิชา ให้สอดคล้องกับโลกของการทำงานในปัจจุบัน ซึ่ง บริษัท ดาต้าบิลิตี้ จำกัด ประสงค์จะทำ MOU ร่วมกับหลักสูตรในอนาคต และพร้อมรับนิสิตฝึกงานในปีการศึกษานี้