อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Collaboration Tools"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 ก.พ. 2565, 10:00 น.| 236| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Collaboration Tools” ภายใต้โครงการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมี ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เพื่อพัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ Collaboration Tools ที่จำเป็นในการทำงาน ได้แก่ GIT basic command , GIT Workshop , Github features , Git workflow Project management intro and use case , Kanban board, Trello , Slack และ Slack integration with trello 

               ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนัษฐ์ ศรีไสววิไล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายทิวากร สมวรรณ (ครู) : ภาพ