อบรม หัวข้อ "Soft Skill และการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 7 มี.ค. 2565, 09:40 น.| 210| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Soft Skill และการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง” ภายใต้โครงการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อพัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Soft Skill ที่จำเป็น และการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง ทั้งในการเรียน และการดำเนินชีวิต  โดยมีคุณศรีสง่า โชติเรืองนภา พร้อมทีมวิทยากร จากบริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายทิวากร สมวรรณ (ครู) : ภาพ