ICT เข้าร่วมโครงการคลินิกกองคลังสัญจร

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 9 มี.ค. 2565, 11:43 น.| 183| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ICT อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับกองคลัง ผ่านระบบออนไลน์ ในโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งร่วมพบปะพูดคุยข้อเสนอแนะ และสอบถามประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างในหมวดต่าง ๆ การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินรายวิชา เป็นต้น

              โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายงานการคลัง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานด้านการคลังเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย