ออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 14 มี.ค. 2565, 17:42 น.| 218| Academic,Research|

             ดร.ศุลีพร คำชมภู ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น ภายใต้โครงการ Social Driving Innovation Unit : SID ประจำภาคเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ  2564 จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้น 3 ช่วงระยะเวลา คือ วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 อบรมผู้ประกอบการจากวิสาหกิจศูนย์ข้าวบ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา, วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 อบรมผู้ประกอบการจากเครือ OTOP จังหวัดพะเยา และวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 อบรมผู้ประกอบการจากวิสาหกิจชุมชนสีย้อมธรรมชาติชิโบริแม่อิง ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว พะเยา เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชน สามารถประยุกต์ ออกแบบสร้างสรรค์ และทำบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นจากต้นทุนวัฒนธรรมได้เอง ตามแนวคิด “อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อชุมชน” เพื่อขับเคลื่อนความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพะเยา สู่สังคมโลกต่อไปในอนาคต

             โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร ปี พ.ศ. 2557 สาขาเรขศิลป์ และผู้ก่อตั้งกลุ่มเซียมไล้ เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ มาให้ความรู้และลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน ทำให้ผู้ประกอบการมีไอเดียในการนำอัตลักษณ์ชุมชนไปใช้ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยังมีคุณวิโรจน์ จันมี นักออกแบบและสื่อสารองค์กร จากอุทยานวิทยานศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณกชามาศ คำแก้ว เป็นวิทยากร ที่สอนการนำเอาอัตลักษณ์ของชุมชนมาออกแบบ และประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์บนบรรจุภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังมี ว่าที่เรือตรีธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์ และคุณต่อณัฏธ์ เต่าทอง ผู้ช่วยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ที่สอนด้านการ workshop ทดลองทำ สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ง่ายๆ ด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

 

         

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

โครงการการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป : ภาพ