MOU การพัฒนาวีดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย โดยใช้ระบบ Smart Chain

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 14 มี.ค. 2565, 18:17 น.| 190| Academic,Research|

             เมื่อวันที่  14  มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อความร่วมมือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวีดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย โดยใช้ระบบ Smart Chain ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ออกซิเจน วิชั่น จำกัด เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เฉพาะด้าน เช่น ด้านการพัฒนาเกม และ Smart Chain เป็นต้น ให้กับนิสิตและคณาจารย์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เฉพาะด้านระหว่าง Oxygen Plus Studio ด้านการจัดการฐานข้อมูลในระบบเกมแอนิเมชั่น 3 มิติ และ 2 มิติ เป็นต้น ให้กับพนักงานบริษัท

             โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ, คุณวชิร  โชคตาเรือน กรรมการบริษัท ออกซิเจน วิชั่น จำกัด กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ออกซิเจน วิชั่น จำกัด จากนั้น ดร.จิราพร  ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ และ อาจารย์วิสูตร แก่นเมือง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย แนะนำภาพรวมของสาขาวิชาฯ จากนั้นเป็นพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อความร่วมมือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวีวิดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย โดยใช้ระบบ Smart Chain พร้อมทั้งผู้บริหารคณะฯ ได้พาชมบรรยากาศโดยรวมของคณะ และห้องปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ (ครู) : ภาพ