ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะ ICT

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 มี.ค. 2565, 13:26 น.| 219| Academic,Research|

                เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ได้แก่ อาจารย์ราเชนทร์ สุขม่วง อาจารย์ภควัส บุตรศรี และอาจารย์นางสาววรรณวจี ครุฑน้อย บุคลากรสายวิชาการประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เพื่อแนะนำข้อมูลภาพรวมของคณะและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงชี้แจงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และสวัสดิการต่าง ๆ

                โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้แนะนำหน่วยงานภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมสำหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กร วิธีการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของหน่วยงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ วิชาการ คุณภาพนิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ จากนั้นนายรณชัย ทิพย์มณฑา หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ชี้แจงกฎระเบียบข้อปฏิบัติ การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และการยื่นขอความก้าวหน้าหน้าทางวิชาการ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ