กิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 2

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 18 มี.ค. 2565, 10:42 น.| 121

             เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมี ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ คณาจารย์ และนิสิต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและการทำงานร่วมกัน ตลอดถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไปในอนาคต จากนั้น ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมีตัวแทนจากบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด, บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัด และ บริษัท ไอเกียกีค จำกัด พร้อมทั้งคณะอาจารย์ภายในหลักสูตรฯ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online และ Onsite

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ